Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden particulieren

TOEPASSELIJKHEID
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de overeenkomst, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het aangaan van de overeenkomst sluit van rechtswege de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden in. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever die eenmaal heeft gecontracteerd onder de Algemene Voorwaarden, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten.

PRIJSOPGAVE
Bestellingen overgemaakt aan onze afgevaardigden zijn slechts geldig nadat zij door de directie van onze firma, hierna vernoemd als verkopers schriftelijk bevestigd worden. Telefonische en telegrafische berichten moeten insgelijks bevestigd worden, zoniet behouden wij ons het recht voor ze als waardeloos te beschouwen. Het is wel verstaan dat de documenten overgemaakt bij de bestelling op alle punten (bewerkingen en afmetingen en hoeveelheden) moeten overeenstemmen met deze bepaalt bij de offerte. De benaming “stenen” welke in volgende clausules gebruikt wordt, moet in de breedste zin verstaan worden en begrijpt alle natuursteenmaterialen zoals blauwe hardsteen, leisteen, kwartsiet, zand- en kalksteen, graniet enz. zonder dat deze lijst, opsommend zijnde, hierdoor beperkt is. Onze offertes worden gedaan op basis van de op de dag der overmaking in voege zijnde prijzen. Het bedrag van onze offerte is onderworpen aan volgende herzieningsformule. p = P (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20), zijnde P = basis eenheidsprijs S = uurloon - sociale lasten inbegrepen, in voege op datum die de 10 dagen voor de opening der aanbesteding aangaan. I = de algemene index der groothandelsprijzen tijdens de maand voorafgaand aan die waarin de aanbesteding plaats vond. p = vertegenwoordigt de eenheidsprijs dienend voor de facturatie der stenen, afgevoerd gedurende een bepaalde maand. S = het uurloon - sociale lasten inbegrepen, in voege gedurende de maand de facturatie. i = de algemene index der groothandelsprijzen der maand die de maand der facturatie voorafgaat. De gebeurlijke herziening van de prijs zal bij het opmaken van de facturen geschieden. De monsters kunnen onmogelijk alle kleur- en structuurschakeringen van natuursteensoorten in zich verenigen en kunnen daarom alleen als type worden beschouwd. Er kan in geen geval geëist worden dat ze totaal overeenstemmend zijn, De verkoper moet ten gepaster tijde en zonder kosten voor hem, in het bezit zijn van de volledige plans, werktekeningen, de grootte der uitvoeringen, modelborderellen en in het algemeen alle documenten nodig bij de goede bewerking der stenen. Bij de uitvoering der werktekeningen moeten de stenen tenminste de op de bestekborderellen voorziene afmetingen behouden. Onze prijzen worden verstaan voor stenen geleverd afgewerkt vóór het plaatsen, behalve uitzonderlijk voorziene afwijking. Het opknappen of verbinden der stenen, het herzagen of uitholling der voegen, de kram-, steen-, schaar-, schroefbout-, verwarmings-, ventilatie- en waterleidingsgaten, ankergleuven, enz., zelfs voorzien in het uitvoeringsplan, zijn ten laste van de koper. Het beeldhouwen, graveren, aanbrengen van opschriften en de stijlen der leuningen worden altijd in afzonderlijke prijsopgave voorzien.

AANNEMING - AANVAARDING
De levering van de verkochte waren geschiedt volgens de daarbij gevoegde in dubbel opgemaakte leveringsbon waarvan één exemplaar voor de koper en één voor de verkoper. De koper erkent te zijn ingelicht over het feit, en aanvaardt, dat hij een bijkomende vergoeding verschuldigd is ingeval van onvolledige vrachten en verpakkingen. Deze bijkomende vergoedingen worden berekend aan hand van toepasselijke forfaits op grond van m≥ en tarieven gehanteerd door de leveranciers.

NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS
behoudt zich voor om een bijkomend forfaitair bedrag aan te rekenen indien de levering door omstandigheden te wijten aan de koper langer in beslag nemen dan gebruikelijk. Hiervan zal in principe melding worden gemaakt op de leveringsbon en de koper zal geacht worden dit te aanvaarden bij gebreke aan reactie hierop binnen de twee dagen. Geen enkele klacht voor zichtbare gebreken zal aanvaard worden indien op de beide exemplaren van de leveringsbon geen beschrijving van het beweerd gebrek werd geacteerd. Indien de verkochte waar wordt afgehaald door de koper bij de verkoper, reizen zij op risico van de koper en worden zij beschouwd als geleverd vanaf het vertrek uit de magazijnen of werf van de verkoper. Indien de verkochte waren vervoerd worden door de verkoper, worden zij beschouwd als geleverd door het aflossen op de door de koper aangeduide plaats. Vanaf de levering draagt de verkoper geen enkele verantwoordelijkheid meer voor de geleverde waren. Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk. Bij een dikte van het gebruikte materiaal tot en met 5,0 cm is een afwijking van ten hoogste 2,0 mm toegestaan: bij een dikte van 6,0 tot en met 10,0 cm is de toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte van meer dan 10,00 cm is de toegestane afwijking 4,0 mm. Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling passen. De wederpartij is niet gerechtigd de levering te weigeren of de overeenkomst te ontbinden op grond van verschillen in structuur en kleur, onregelmatigheden in de tinten, de aders, het schilferen en bijzondere eigenschappen (arendsteen, schelpen, enz.) welke voorkomen in natuursteen. Evenmin kunnen deze verschillen aanleiding zijn tot het betalen van schadevergoeding. De verkoper is geen vrijwaring verschuldigd voor niet zichtbare gebreken die de verkoper zelf niet gekend heeft.

OPLEVERING EN KLACHTEN
De partijen ontslaan elkaar van de formaliteiten van de oplevering. De inbezitneming van de goederen geldt als oplevering en akkoord van de koper betreffende de meting en de kwaliteit, behoudens geldige opmerkingen geformuleerd per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na de levering. De plaatsing van de goederen staat steeds gelijk met definitieve en onherroepelijke oplevering. Behoudens geldige opmerkingen geformuleerd per aangetekend schrijven binnen acht kalenderdagen na het beëindigen van de werken uit te voeren door de verkoper geldt het beëindigen van de werken als definitieve oplevering.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven de volle eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van hun volledige betaling van de volledige verkoopprijs en aanverwante bedragen (kosten, BTW,verschuldigde vergoedingen, vervallen nalatigheidsinterest,...) haar werkelijk in speciën betaald zijn of op haar bankrekening vast en definitief gecrediteerd zijn. Het risico gaat echter over op de koper vanaf de contractsluiting. De verkoper behoudt zich daarenboven uitdrukkelijk de intellectuele eigendom voor van alle plannen en modellen, meer bepaald van de monumenten, die op geen enkele wijze zullen mogen gereproduceerd, geïmiteerd of nagemaakt worden, op straffe van schadevergoeding. Tot op dat ogenblik kan ANDRÉ CELIS BOUWMATERIALEN de goederen van de koper op ieder moment terugeisen bij eenvoudig besluit kenbaar te maken aan de koper die wordt geacht hem daartoe te mandateren om deze goederen te recupereren waar deze zich ook bevinden. De koper wordt bovendien verantwoordelijk gesteld voor iedere ten opzichte van de nieuwe staat gebeurlijk geleden schade. De gebruiker mag ze in om het even welke vorm niet overdragen, verpanden, mededelen of onder bezwarende titel of kosteloos te leen geven; De koper zal kennis geven van om het even welke aanspraak door een derde op zijn goederen (beslag, faillissement,...). De koper zal aan ANDRÉ CELIS BOUWMATERIALEN alle kosten die gepaard gaan met de realisatie van het eigendomsvoorbehoud dienen te vergoeden op eerste verzoek, vrijwaart hem en doet uitdrukkelijk afstand van elke eis of vordering naar aanleiding van de realisatie van dit eigendomsvoorbehoud. TERMIJN Overeengekomen termijnen voor onze leveringen en werken zijn niet bindend, zij worden alleen gegeven als aanduiding. Een vertraging in een levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding voor zover dit niet uitdrukkelijk overeengekomen werd en na vaststelling van een aanmerkelijke opgelopen schade. Leveringen worden gedaan in verband met het verloop der werken, in overeenstemming met de tijdige door de koper aan de verkoper schriftelijk overgemaakte instructies, maar rekening houdend met de nodige termijn voor de voorbereiding der stenen en de afwerking, na de overmaking der nodige en voltallige documenten. De gevallen van overmacht, zoals staking, lock-out, machineschade, ontlasten de verkoper van zijn verplichtingen voor zover ze een weerslag op de uitvoering van het werk in kwestie hebben.

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST EN ONTBINDING

In geval van niet uitvoering door de koper of door de opdrachtgever van één van zijn verplichtingen en meer bepaald bij gebreke van één enkele betaling op de vervaldag, zal de verkoper het recht hebben om, nadat een ingebrekestelling per aangetekend schrijven gedurende acht kalenderdagen na zijn neerlegging ter post zonder resultaat zou zijn gebleven, onmiddellijk op te houden een gesloten overeenkomst uit te voeren elke verzending van verkochte goederen te staken, daarenboven zal hij gerechtigd zijn de onmiddellijke betaling te eisen van alle gedane leveringen en ook de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper met veroordeling van de koper tot de betaling van schadevergoeding. In geval van annulering van een bestelling of overeenkomst zal de koper verplicht zijn aan de verkoper een vergoeding te betalen gelijk aan 30% van de prijs van bestelling bij wijze van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding, onverminderd de hogere schade die de verkoper eventueel zal kunnen bewijzen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

METING
Het meten der stenen gebeurt volgens het kleinste rechthoekige parallellepipedum, nodig bij het vervaardigen de stenen, met inbegrip van de voegen. De afmeting van iedere steen worden indien zij millimeters inhouden op 1 cm naar boven toe afgerond De berekening van de kubieke inhoud van de stenen wordt naar boven toe op de onmiddellijk hogere dm≥ afgerond. Iedere steen met een volume dat minder dan 10 dm≥ bedraagt wordt in rekening gebracht voor 10 dm≥. De berekening van de oppervlakte van een geleverde steen per m≤ wordt naar boven toe op de onmiddellijke hogere dm≤ afgerond. Iedere steen met een oppervlakte die minder dan 10 dm≤ bedraagt wordt in rekening gebracht tot 10 dm≤. Klachten die betrekking hebben op facturen worden niet aanvaard indien ze gedaan worden meer dan 10 dagen na de verzendingsdatum.

METEN VAN MARMER
Het marmer dat per vierkante meter wordt gefactureerd wordt gemeten door het tellen van al de gepolijste oppervlakken en per groot vierkant, met een minimum van 0,1 m≤ stuk. Nooit wordt bij het berekenen een afmeting van minder dan 10 cm aangegeven. Wanneer het marmer, de hollijsten, de lijsten, de plinten of gelijkaardige werken per lopende meter worden gefactureerd, dan worden de hoeken en het verstek met een minimum van 10 cm per stuk aangerekend.

BETALING
Het bedrag vermeld op de factuur is een netto bedrag, btw, taksen en kosten inbegrepen. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. De facturen zijn bij levering contant betaalbaar, behoudens afwijkende bijzondere voorwaarden van NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten ‡ rato van 10% per jaar. In geval van laattijdige betaling of niet betaling door de koper behoudt NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting dient de factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS gerechtigd is de prijs verschuldigd door de koper te compenseren met bedragen die door NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS aan de koper verschuldigd zijn. Bij gebreke aan betaling binnen de maand na de vervaldag, zal het bedrag der factuur ten titel van forfaitaire schadeloosstelling verhoogd worden met 10% met een minimum van € 50, zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan de hierboven bedongen verwijlintresten. Bij levering of werken, die meer dan een maand aanlopen, zal op de 1ste en 15de van de maand een factuur aangeboden worden, opgesteld voor de werken of leveringen uitgevoerd op dat ogenblik en de betaling zal geschieden afzonderlijk per factuur.

BEVOEGDHEIDSTOEKENNING
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat voor elke betwisting en elke vordering in recht de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt en eventueel de Vrederechter van het kanton Diest bevoegd zullen zijn, onverminderd het recht van de verkoper om alle betwistingen en vorderingen aanhangig te maken bij de Rechtbank van het domicilie of de zetel van de koper.


Algemene verkoopsvoorwaarden handelaars

TOEPASSELIJKHEID
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de overeenkomst, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het aangaan van de overeenkomst sluit van rechtswege de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden in. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever die eenmaal heeft gecontracteerd onder de Algemene Voorwaarden, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten.

PRIJSOPGAVE
Bestellingen overgemaakt aan onze afgevaardigden zijn slechts geldig nadat zij door de directie van onze firma, hierna vernoemd als verkopers schriftelijk bevestigd worden. Telefonische en telegrafische berichten moeten insgelijks bevestigd worden, zoniet behouden wij ons het recht voor ze als waardeloos te beschouwen. Het is wel verstaan dat de documenten overgemaakt bij de bestelling op alle punten (bewerkingen en afmetingen en hoeveelheden) moeten overeenstemmen met deze bepaalt bij de offerte. De benaming “stenen” welke in volgende clausules gebruikt wordt, moet in de breedste zin verstaan worden en begrijpt alle natuursteenmaterialen zoals blauwe hardsteen, leisteen, kwartsiet, zand- en kalksteen, graniet enz. zonder dat deze lijst, opsommend zijnde, hierdoor beperkt is. Onze offertes worden gedaan op basis van de op de dag der overmaking in voege zijnde prijzen. Het bedrag van onze offerte is onderworpen aan volgende herzieningsformule. p = P (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20), zijnde P = basis eenheidsprijs S = uurloon - sociale lasten inbegrepen, in voege op datum die de 10 dagen voor de opening der aanbesteding aangaan. I = de algemene index der groothandelsprijzen tijdens de maand voorafgaand aan die waarin de aanbesteding plaats vond. p = vertegenwoordigt de eenheidsprijs dienend voor de facturatie der stenen, afgevoerd gedurende een bepaalde maand. S = het uurloon - sociale lasten inbegrepen, in voege gedurende de maand de facturatie. i = de algemene index der groothandelsprijzen der maand die de maand der facturatie voorafgaat. De gebeurlijke herziening van de prijs zal bij het opmaken van de facturen geschieden. De monsters kunnen onmogelijk alle kleur- en structuurschakeringen van natuursteensoorten in zich verenigen en kunnen daarom alleen als type worden beschouwd. Er kan in geen geval geëist worden dat ze totaal overeenstemmend zijn, De verkoper moet ten gepaster tijde en zonder kosten voor hem, in het bezit zijn van de volledige plans, werktekeningen, de grootte der uitvoeringen, modelborderellen en in het algemeen alle documenten nodig bij de goede bewerking der stenen. Bij de uitvoering der werktekeningen moeten de stenen tenminste de op de bestekborderellen voorziene afmetingen behouden. Onze prijzen worden verstaan voor stenen geleverd afgewerkt vóór het plaatsen, behalve uitzonderlijk voorziene afwijking. Het opknappen of verbinden der stenen, het herzagen of uitholling der voegen, de kram-, steen-, schaar-, schroefbout-, verwarmings-, ventilatie- en waterleidingsgaten, ankergleuven, enz., zelfs voorzien in het uitvoeringsplan, zijn ten laste van de koper. Het beeldhouwen, graveren, aanbrengen van opschriften en de stijlen der leuningen worden altijd in afzonderlijke prijsopgave voorzien.

AANNEMING - AANVAARDING
De levering van de verkochte waren geschiedt volgens de daarbij gevoegde in dubbel opgemaakte leveringsbon waarvan één exemplaar voor de koper en één voor de verkoper. De koper erkent te zijn ingelicht over het feit, en aanvaardt, dat hij een bijkomende vergoeding verschuldigd is ingeval van onvolledige vrachten en verpakkingen. Deze bijkomende vergoedingen worden berekend aan hand van toepasselijke forfaits op grond van m≥ en tarieven gehanteerd door de leveranciers. ANDRÉ CELIS BOUWMATERIALEN behoudt zich voor om een bijkomend forfaitair bedrag aan te rekenen indien de levering door omstandigheden te wijten aan de koper langer in beslag nemen dan gebruikelijk. Hiervan zal in principe melding worden gemaakt op de leveringsbon en de koper zal geacht worden dit te aanvaarden bij gebreke aan reactie hierop binnen de twee dagen. Geen enkele klacht voor zichtbare gebreken zal aanvaard worden indien op de beide exemplaren van de leveringsbon geen beschrijving van het beweerd gebrek werd geacteerd. Indien de verkochte waar wordt afgehaald door de koper bij de verkoper, reizen zij op risico van de koper en worden zij beschouwd als geleverd vanaf het vertrek uit de magazijnen of werf van de verkoper. Indien de verkochte waren vervoerd worden door de verkoper, worden zij beschouwd als geleverd door het aflossen op de door de koper aangeduide plaats. Vanaf de levering draagt de verkoper geen enkele verantwoordelijkheid meer voor de geleverde waren. Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk. Bij een dikte van het gebruikte materiaal tot en met 5,0 cm is een afwijking van ten hoogste 2,0 mm toegestaan: bij een dikte van 6,0 tot en met 10,0 cm is de toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte van meer dan 10,00 cm is de toegestane afwijking 4,0 mm. Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling passen. De wederpartij is niet gerechtigd de levering te weigeren of de overeenkomst te ontbinden op grond van verschillen in structuur en kleur, onregelmatigheden in de tinten, de aders, het schilferen en bijzondere eigenschappen (arendsteen, schelpen, enz.) welke voorkomen in natuursteen. Evenmin kunnen deze verschillen aanleiding zijn tot het betalen van schadevergoeding. De verkoper is geen vrijwaring verschuldigd voor niet zichtbare gebreken die de verkoper zelf niet gekend heeft.

OPLEVERING EN KLACHTEN
De partijen ontslaan elkaar van de formaliteiten van de oplevering. De inbezitneming van de goederen geldt als oplevering en akkoord van de koper betreffende de meting en de kwaliteit, behoudens geldige opmerkingen geformuleerd per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na de levering. De plaatsing van de goederen staat steeds gelijk met definitieve en onherroepelijke oplevering. Behoudens geldige opmerkingen geformuleerd per aangetekend schrijven binnen acht kalenderdagen na het beëindigen van de werken uit te voeren door de verkoper geldt het beëindigen van de werken als definitieve oplevering. Partijen komen evenwel overeen dat deze klachten de betalingsverplichtingen niet opschorten en daar ook geen aanleiding toe geven. Er wordt uitdrukkelijk afstand gedaan door de koper van zijn opschortingsrecht en de ENAC.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven de volle eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van hun volledige betaling van de volledige verkoopprijs en aanverwante bedragen (kosten, BTW,verschuldigde vergoedingen, vervallen nalatigheidsinterest,...) haar werkelijk in speciën betaald zijn of op haar bankrekening vast en definitief gecrediteerd zijn. Het risico gaat echter over op de koper vanaf de contractsluiting. De verkoper behoudt zich daarenboven uitdrukkelijk de intellectuele eigendom voor van alle plannen en modellen, meer bepaald van de monumenten, die op geen enkele wijze zullen mogen gereproduceerd, geïmiteerd of nagemaakt worden, op straffe van schadevergoeding. Tot op dat ogenblik kan ANDRÉ CELIS BOUWMATERIALEN de goederen van de koper op ieder moment terugeisen bij eenvoudig besluit kenbaar te maken aan de koper die wordt geacht hem daartoe te mandateren om deze goederen te recupereren waar deze zich ook bevinden. De koper wordt bovendien verantwoordelijk gesteld voor iedere ten opzichte van de nieuwe staat gebeurlijk geleden schade. De gebruiker mag ze in om het even welke vorm niet overdragen, verpanden, mededelen of onder bezwarende titel of kosteloos te leen geven; De koper zal kennis geven van om het even welke aanspraak door een derde op zijn goederen (beslag, faillissement,...). De koper zal aan ANDRÉ CELIS BOUWMATERIALEN alle kosten die gepaard gaan met de realisatie van het eigendomsvoorbehoud dienen te vergoeden op eerste verzoek, vrijwaart hem en doet uitdrukkelijk afstand van elke eis of vordering naar aanleiding van de realisatie van dit eigendomsvoorbehoud.

TERMIJN
Overeengekomen termijnen voor onze leveringen en werken zijn niet bindend, zij worden alleen gegeven als aanduiding. Een vertraging in een levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding voor zover dit niet uitdrukkelijk overeengekomen werd en na vaststelling van een aanmerkelijke opgelopen schade. Leveringen worden gedaan in verband met het verloop der werken, in overeenstemming met de tijdige door de koper aan de verkoper schriftelijk overgemaakte instructies, maar rekening houdend met de nodige termijn voor de voorbereiding der stenen en de afwerking, na de overmaking der nodige en voltallige documenten. De gevallen van overmacht, zoals staking, lock-out, machineschade, ontlasten de verkoper van zijn verplichtingen voor zover ze een weerslag op de uitvoering van het werk in kwestie hebben.

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST EN ONTBINDING
Elke laattijdige betaling of nakoming van één van de essentiële verplichtingen van de koper of de opdrachtgever maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS heeft het recht om in de loop van de uitvoering van een werf of van een koop, de leveringen te schorsen of de aanneming te annuleren naar onze keuze, voor het geheel of een gedeelte, in geval dat de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen van de contractant niet worden nageleefd. Deze schorsing of annulatie is van toepassing onverminderd de andere gevolgen van het niet-respecteren van de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen door de contractant. In geval van annulering van een bestelling of overeenkomst zal de koper verplicht zijn aan de verkoper een vergoeding te betalen gelijk aan 30% van de prijs van bestelling bij wijze van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding, onverminderd de hogere schade die de verkoper eventueel zal kunnen bewijzen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

METING
Het meten der stenen gebeurt volgens het kleinste rechthoekige parallellepipedum, nodig bij het vervaardigen de stenen, met inbegrip van de voegen. De afmeting van iedere steen worden indien zij millimeters inhouden op 1 cm naar boven toe afgerond De berekening van de kubieke inhoud van de stenen wordt naar boven toe op de onmiddellijk hogere dm≥ afgerond. Iedere steen met een volume dat minder dan 10 dm≥ bedraagt wordt in rekening gebracht voor 10 dm≥. De berekening van de oppervlakte van een geleverde steen per m≤ wordt naar boven toe op de onmiddellijke hogere dm≤ afgerond. Iedere steen met een oppervlakte die minder dan 10 dm≤ bedraagt wordt in rekening gebracht tot 10 dm≤. Klachten die betrekking hebben op facturen worden niet aanvaard indien ze gedaan worden meer dan 10 dagen na de verzendingsdatum.

METEN VAN MARMER
Het marmer dat per vierkante meter wordt gefactureerd wordt gemeten door het tellen van al de gepolijste oppervlakken en per groot vierkant, met een minimum van 0,1 m≤ stuk. Nooit wordt bij het berekenen een afmeting van minder dan 10 cm aangegeven. Wanneer het marmer, de hollijsten, de lijsten, de plinten of gelijkaardige werken per lopende meter worden gefactureerd, dan worden de hoeken en het verstek met een minimum van 10 cm per stuk aangerekend.

BETALING AANVAARDING
Het bedrag vermeld op de factuur is een netto bedrag, btw, taksen en kosten inbegrepen. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. De facturen zijn bij levering contant betaalbaar, behoudens afwijkende bijzondere voorwaarden van NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten ‡ rato van 10% per jaar. In geval van laattijdige betaling of niet betaling door de koper behoudt NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting dient de factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS gerechtigd is de prijs verschuldigd door de koper te compenseren met bedragen die door NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS aan de koper verschuldigd zijn. Bij gebreke aan betaling binnen de maand na de vervaldag, zal het bedrag der factuur ten titel van forfaitaire schadeloosstelling verhoogd worden met 10% met een minimum van € 50, zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan de hierboven bedongen verwijlintresten. Bij levering of werken, die meer dan een maand aanlopen, zal op de 1ste en 15de van de maand een factuur aangeboden worden, opgesteld voor de werken of leveringen uitgevoerd op dat ogenblik en de betaling zal geschieden afzonderlijk per factuur. Indien NATUURSTEENANDRÉ CELIS genoodzaakt wordt om de klant ingebreke te stellen dan wel aan te manen zal hiervoor per schrijven een forfait van € 12,50 worden aangerekend per aanmaning. Dit forfait komt tegemoet aan de administratieve kosten die zulks veroorzaakt. Dit zal mee opgenomen in de aanmaning en de afrekening. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de contractant de bevoegdheid om de betaling van het gehele factuurbedrag, zelfs niet van een gedeelte ervan, te schorsen of uit te stellen. De contractant doet bij deze dus uitdrukkelijk afstand van zijn opschortingsrecht cfr de ENAC. De aanvaarding van de goederen gebeurt op het ogenblik van de levering. Om geldig te zijn dienen de klachten met betrekking tot niet conforme of zichtbare gebreken onmiddellijk bij levering te worden meegedeeld aan NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS. Het gebruik van de geleverde goederen, zelfs ten dele, staat van rechtswege gelijk met de aanvaarding van de levering in haar geheel. Elke betwisting betreffende het bedrag van de factuur dient schriftelijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst ervan bij NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS te worden ingediend en toekomen. Partijen erkennen en aanvaarden, behoudens tegenbewijs, dat de dag van ontvangst van de factuur uiterlijk op de tweede dag na de factuurdatum dient te worden gesitueerd. Gelet op haar hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie. Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier. NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen. Voor alle producten raadt NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS de gebruikers aan om de bijhorende technische fiche of productinformatie te lezen en na te volgen. NATUURSTEEN ANDRÉ CELIS is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij levering of werken, die meer dan een maand aanlopen, zal op de 1ste en 15de van de maand een factuur aangeboden worden, opgesteld voor de werken of leveringen uitgevoerd op dat ogenblik en de betaling zal geschieden afzonderlijk per factuur.

BEVOEGDHEIDSTOEKENNING
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat voor elke betwisting en elke vordering in recht de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt en eventueel de Vrederechter van het kanton Diest bevoegd zullen zijn, onverminderd het recht van de verkoper om alle betwistingenen vorderingen aanhangig te maken bij de Rechtbank van het domicilie of de zetel van de koper